Jukl Karate Team | Jako tým jsme silnější
 Úvod   Kalendář   Tréninky   Soustředění   Galerie   Odkazy   Kontakt   
 Letní soustředění   Informační leták   Motorické testy   Historie soustředění   Z mého deníku 2009    Z mého deníku 2007   


Součástí letního soustředění jsou motorické testy


Člunkový běh 5x10m

Testuje běžeckou rychlostní rychlost a hbitost.

Popis
Testovaný se postaví za startovní čáru a na znamení probíhá opakovaně co nejrychleji vyznačené úseky (obě nohy musí došlápnout za vymezující čáry) vzdálenými od sebe 10m. Měříme s přesností na sekundy.
Běh na 1.800m (okruh kolem Junircampu)

Kliky

Vytrvalostní silové schopnosti paží a pletence ramenního. Síla extenzorů paže.

Popis
Výchozí poloha: Cvičící v lehu na břiše pokrčí paže a opře je dlaněmi o zem (prsty směřují vpřed) na úrovni prsou, hrudník se dotýká podložky. Potom napne paže a provede vzpor ležmo, v němž trup a nohy tvoří přímku; držení trupu je toporné. Při provedení kliku se lehce dotýká břicho podložky. Snaží se o maximální počet kliků. Cvičení přeruší, když se začne prohýbat nebo vysazovat, popřípadě když se už nezvedne do napnutých paží.
Kliky jsou obecně spíše vhodnější pro muže. U chlapců se mají provádět až od 10let.
Leh - sed (60 sekund)

Měří dynamickou sílu bederních, kyčelních, stehenních a břišních svalů.

Popis
Měřený jedinec si lehne na záda, ruce spojí za hlavou, mírně pokrčí nohy v kolenou (stehna a bérce svírají pravý úhel), mírně roznoží a nohy položí chodidly na podložku (chodidla asi 30cm od sebe). Pomocník mu drží nohy pevně na zemi. Ze základní polohy vleže provádí testovaný sed (tak, aby se lokty dotýkal kolen) a znovu leh co nejrychleji.
Pomocník počítá počet dotyků kolen lokty a také kontroluje správnost provedení. Test se obvykle provádí ve dvojicích, oba se vystřídají.
Skok daleký z místa odrazem snožmo

Test měří výbušnou sílu nohou a také určitou obratnostní úroveň.

Popis
Testovaný stojí v normálním postavení (nohy jsou od sebe na šířku pánve) špičkami nohou těsně u odrazové čáry. S podřepem a za současného švihnutí pažemi se snožmo odrazí a snaží se doskočit co nejdále. Dopadne na chodidla a zůstane stát. Určuje se poslední dotyk paty nohy, která je blíže k odrazové čáře; vzdálenost se měří na kolmici. Skok opakujeme třikrát a počítá se nejlepší výkon. Celkový výkon se udává v centimetrech.
Přeskoky do stran (Side-step test) 60 sekund

Rychlostně silová vytrvalost dolních končetin.

Pomůcky
Neklouzavý povrch, vyznačená střední čára a ve vzdálenosti 30 cm od ní na obě strany vyznačit postranní čáry; délka čar kolem 80 cm, stopky.

Popis
Testovaný se postaví na střední linii, ta prochází mezi chodidly. Během jedné minuty se snaží provést maximální počet skoků do stran. Jako jeden cyklus se počítá skok doprava za postranní čáru, potom zpět do středu a skok doleva za postranní čáru a opět zpět na střední čáru.
Tapping na podložce

Měří rychlost pohybu horních končetin.

Pomůcky
Stopky, stůl nebo rovná podložka (ve výši pasu). Dvě gumová kolečka (terče) o průměru 20cm jsou připevněna na stole tak, aby byl jejich střed vzdálen 80 cm; terče jsou barevně odlišeny od podložky. Mezi terči je umístěna obdélníková destička o rozměrech 10x20 cm.

Popis
Cvičící si stoupne asi 30 cm od stolu. Položí svou nedominantní ruku dlaní na destičku a dominantní ruku na terč ležící na opačné straně (paže jsou tedy překřížené). Na znamení přemísťuje dominantní ruku co nejrychleji z jednoho terče na druhý (dotyk dlaní). Měří se čas, během něhož provede 25 cyklů (tzn. ruka se dotkne 25x druhého i prvního terče), dotyk mimo terč se nepočítá. Po dobu tappingu je druhá ruka položena stále na destičce. Testovaný si může pohyby vyzkoušet.
Opakovaná sestava s tyčí

Testuje se celková úroveň obratnosti a kloubní pohyblivosti.

Pomůcky
Gymnastická tyč o délce 95cm, gymnastický koberec nebo žíněnka.

Popis
Základní poloha – stoj mírně rozkročný, bosé nohy. Cvičící drží tyč nadhmatem za zády (úchop asi o 20 cm širší, než je šířka ramen), v poloze vzadu rovně. Za stálého držení tyče oběma rukama překračuje tyč jednou i druhou nohou, potom se vzpřímí s tyčí vodorovně před sebou, provede rychle sed a leh na zádech a přitom provleče obě nohy nad tyčí a vstane; tím se opět dostane do základního postoje. Tuto sestavu opakujeme 5x co nejrychleji a bez přerušení. Před měřením si každý v pomalém tempu 5x zkusí celou sestavu. Během testu musí dodržovat jednotlivé předepsané polohy, zvlášť základní postavení s tyčí vzadu dole. Měří se čas pěti opakovaných sestav na desetiny sekundy. Tyč nesmí po celou dobu pustit.